This is default featured slide 1 title This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 1 title This is default featured slide 5 title

AA i odpowiedzialność za samych siebie

Aczkolwiek doktryna AA zakłada konieczność powierzenia swojego życia „opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy” jako wstępny warunek wyzdrowienia (Trzeci Krok), w rzeczywistości program mocno podkreśla, że każdy człowiek odpowiada sam za siebie. Nikt z zewnątrz, żadna organizacja, pigułka, terapeuta czy szpital nie zastąpią własnej decyzji osoby pijącej o pozostaniu trzeźwym tylko dziś i niewzięcia do ust pierwszego drinka. Bezsprzecznie proces ten jest zdrowieniem także dzięki wzajemnemu koleżeństwu i wspólnocie. Jeżeli dla niektórych członków oddanie się Bogu dodatkowo pomaga samopomocy i wzajemnemu wsparciu, to Anonimowi Alkoholicy stają się dla nich programem samopomocy, wzajemnego wsparcia i pomocy Boskiej. Jednym z powodów, dla których ruch AA przetrwał i od pierwszych dni nieprzerwanie się rozwijał, było to, że wspólnocie udało się wypracować organizacyjny model, który łączył zręcznie niezbędną centralizację z wyraźnym naciskiem kładzionym na zaangażowanie się jak największej liczby członków i lokalną autonomię. W modelu tym akcentuje się anonimowość jako kardynalną zasadę. Ta formuła działania jest przeciwna zbytniej biurokratyzacji. Nie ma żadnego regulaminu ani statutu, z wyjątkiem oczekiwań spisanych w Dwunastu krokach czy Dwunastu tradycjach. Ten styl pracy sprawdził się w ciągu lat jako niezwykle trafny wybór dla działania Anonimowych Alkoholików.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Struktura zarządzania AA

Odrębna grupa, wraz z wybieranym sekretarzem i skarbnikiem, stanowi jednostkę organizacyjną, która cieszy się sporą autonomią. Podstawy działania w ramach programu Dwunastu kroków AA oraz kierowania sprawami organizacyjnymi i handlowymi zostały przypuszczalnie nakreślone w ramach Dwunastu tradycji. Kolejne warstwy to lokalne i ogólnokrajowe zgrupowania integracyjne, prawdopodobnie krajowe biuro koordynacyjne, a na samym szczycie tej piramidy o szerokiej podstawie znajduje się Biuro Usług Ogólnych AA z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Grupy lokalne powstają ze względu na miejscowe zapotrzebowanie i entuzjazm, będąc często odgałęzieniem już istniejących grup, które się zbyt rozrosły. Nie ma żadnej procedury legalizowania działalności czy nadzoru. Grupy czasami rozpadają się lub znikają po cichu. Cały aparat organizacyjny AA funkcjonuje bez zbędnego zamieszania dzięki rozlicznym przedstawicielom. AA nie pobiera żadnych opłat członkowskich i nie przyjmuje funduszy z zewnętrznych źródeł; dochody w całości pochodzą z dobrowolnych składek w czasie mityngów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

„Bóg jakkolwiek Go pojmujemy”

Analiza Dwunastu kroków wykazuje, że o „Bogu” lub „Sile większej od nas samych” wspomina się w sześciu krokach, podczas gdy „dwunasty krok” odwołuje się do „duchowego przebudzenia”. Początki związane z Grupą Oksfordzką i chrześcijaństwo są na pozór najbardziej widoczne. To, w jakim stopniu kładzie się nacisk na religię i duchowość podczas mityngów AA, jest w rzeczywistości bardzo zróżnicowane w zależności od poszczególnych krajów, przy czym amerykański ruch AA jest bardziej teistyczny niż w pozostałych częściach świata. Mimo narodowych odmian faktem jest, że wiara w Boga, wyrażona w tekście Dwunastu kroków, jest sednem ruchu AA. Niekiedy pojawiają się sugestie, że ruch AA jest nie tyle religijny, ile że sam jest religią. Po raz kolejny potwierdza się, że ludzie dostają z AA tyle, ile sami zdecydowali się wziąć. Dla niektórych duże znaczenie ma ów element religijny, a ruch AA staje się dla nich drogą do duchowego samorozwoju, przy czym trzeźwość jest produktem ubocznym duchowej przemiany. Dla innych natomiast „Bóg jakkolwiek Go pojmujemy” nie wyklucza ateizmu, zaś „Siłą większą od nas samych” są dla nich Anonimowi Alkoholicy, sama wspólnota.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Program Dwunastu kroków, z którego każda osoba bierze to, czego jej potrzeba

Dwanaście kroków, które wyznaczają zarysy programu wyzdrowienia Anonimowych Alkoholików i pierwotnie zostały opracowane przez Billa W., przedstawiają się następująco: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że przestaliśmy kierować własnym życiem. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli względem nas oraz siłę do jej spełnienia. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach. Począwszy od „pierwszego kroku” i przyznania się do porażki, poprzez kolejne aż do „dwunastego kroku” wraz z jego nastawieniem na pomaganie innym ludziom, dla wielu członków AA stanowią one wstępne ramy praktycznych działań, aczkolwiek jeden z nich może się później stać wskazówką w podróży duchowej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!