This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie

Poczynione w ostatnich latach duże wysiłki w celu przybliżenia społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, wydają się obniżać wagę wstydu i braku akceptacji społecznej jako jednego z elementów kryzysu rodziców. Mimo to i tak pozostałe objawy kryzysu wymagają interwencji specjalistów. Dla prawidłowego rozwoju dziecka szczególnie ważne jest zapewnienie mu w pierwszych dwóch latach życia warunków tworzenia się przywiązania do matki i innych osób z najbliższego otoczenia (Schaffer 1981). Jest to podstawa procesu uspołecznienia, a także aktywności poznawczej. Niezbędna wobec tego jest jak najwcześniejsza pomoc skierowana na rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc ta określana jest jako wczesna interwencja. Z definicji pojęcia „wczesna interwencja” wynika, że są to różnorodne formy działań psychopedagogicznych i medycznych skierowanych na dziecko w celu jego rozwoju (Walczak 2000). Nie sposób nie zauważyć, że akcent działań jest skierowany na dziecko, a nie na jego rodziców. Wprawdzie w znanych mi programach wczesnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych zawsze jest miejsce na pomoc rodzicom, ale nie zawsze przychodzi ona w porę, a w praktyce nie zawsze jest prowadzona przez psychologa z odpowiednim przygotowaniem. Akcentuje się głównie towarzyszenie rodzicom w kolejnych etapach kryzysu, dostarczanie im wsparcia emocjonalnego, informowanie o metodach radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem.

Fazy kryzysu psychicznego rodziców

W rodzinach, w których przychodzi na świat niepełnosprawne dziecko, pojawiają się problemy zakłócające normalny proces wychowawczy. Rodzicom trudno jest pogodzić się z upośledzeniem dziecka, a jego akceptację utrudniają pojawiające się w rodzinie problemy natury ekonomicznej, bezradność w podejmowaniu działań usprawniających oraz brak zrozumienia i pomocy ze strony dziecka. Po diagnozie medycznej rodziców opanowuje na przemian żal, smutek, złość, rozpacz, niedowierzanie, poczucie krzywdy, a czasem winy i wstydu. Ponieważ we własnej świadomości nikt nie jest na tyle doskonały, aby nie doszukać się błędów we własnym działaniu, doszukują się ich zwłaszcza matki dzieci niepełnosprawnych, zarzucając sobie niewłaściwą dietę w czasie ciąży, wybranie złego lekarza, brak odpoczynku i wiele innych nie zawsze uzasadnionych zaniedbań. Prze- życia tego rodzaju noszą znamiona kryzysu psychicznego i jako takie zasługują na szczególne potraktowanie. Według Mrugalskiej (1991) na kryzys ten składają się najczęściej: poczucie nieustannego lęku o zdrowie i rozwój dziecka, stan zagubienia wynikający z niedostatku informacji,
wstyd i brak akceptacji społecznej, brak umiejętności rozumienia zachowań dziecka i reakcji na nie.

„Nic się nie da zrobić”

Podobne refleksje co do rodzaju przeżyć budzą się po lekturze pamiętników rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zebranym przez Chodkowską (1995). Jedna z matek pisze, że kiedy kolejne wizyty u lekarzy nie przynosiły nic nowego, opinia znanej neurolog, że „nic się nie da zrobić” załamała rodziców kompletnie. „Autorytet” odebrał im nadzieję i pojawiła się rozpacz oraz pytania: dlaczego?, za co taka straszna kara?, a życie w domu przemieniło się w koszmar. Matka pisze: „ z tego okresu nie pamiętam uczucia dumy z maleństwa, ale poczucie krzywdy i beznadziejności”. Inna matka – autorka pamiętnika nr 46 – pisze: „Ja – zapłakana, szukająca specjalistów i lektur, mąż – bardzo dzielnie podtrzymujący mnie na duchu… Gdyby nie Dziadkowie, domu by nie było”. Pierwsze reakcje rodziców dziecka z porażeniem dziecięcym również wyrażają ich rozpacz, zagubienie, bezradność, poczucie ogromnej krzywdy, pretensje do losu, szukanie zaprzeczenia diagnozy. Zupełnie analogiczne reakcje dotyczą opisu matki dziecka niewidzącego. Wobec tak dużej zgodności opisów doznań osób najbardziej kompetentnych – rodziców, nie ma sensu dokonywanie teoretycznych podziałów na przeżycia rodziców dzieci z różnym rodzajem niesprawności. Można by dyskutować nad naukową wartością tych wynurzeń, ale w tym miejscu przytoczę słowa Brauner i Brauner: „Profesjonaliści mogą się wiele nauczyć od rodziców, przede wszystkim w sprawach czysto ludzkich, a następnie w wielu przypadkach także w sprawach naukowych”.

Eksperymentalne badania dotyczące reakcji rodziców

Ich stosunku do własnych niepełnosprawnych dzieci są bardzo nieliczne i najczęściej stanowią one fragment innych, bardziej ogólnych zagadnień. Dlatego chyba najbardziej wiarygodne dane naukowe uzyskujemy poprzez analizę pamiętników matek dzieci niepełnosprawnych. Zwolennicy tego typu analizy przyznają, że tego rodzaju opisy nie są liczne ani nie przedstawiają wartości literackiej: są pisane językiem płynącym prosto z serca i nie zawsze przez ludzi mających umiejętność płynnego wysławiania się. Jednak – jak piszą Brauner i Brauner „Żadna dokumentacja medyczna nie odda nigdy tyle prawdy, co one, ponieważ fakty, które uwzględnia ta dokumentacja, umieszczone są w kontekście ludzkim i w konkretnej sytuacji” (Brauner, Brauner 1988). W tych pamiętnikach znajdujemy niezmiennie bunt, poczucie niesprawiedliwości, gniew, bezradność, żal do najbliższych o obojętność, dramat w obliczu niekompetencji niektórych profesjonalistów. Lektura wspomnień rodziców dzieci autystycznych pozwala dostrzec pewne wspólne cechy: radość z założenia rodziny przez dwoje kochających się ludzi, radosne oczekiwanie na przyjście dziecka na świat, ale zaraz potem zwiększający się niepokój, że ono jest inne. Potem następują wizyty u lekarzy, poszukiwania najlepszego specjalisty- istne pielgrzymki od lekarza do lekarza, często bioenergoterapeutów i tym podobnych „specjalistów”, aż do całkowitej bezsilności.

Rodzaj i stopień niesprawności dziecka

Wiążą się z tym odmienne prognozy co do możliwości rozwojowych i poziomu osiągnięcia samodzielności, a w przyszłości – niezależności. Te rokowania w dużym stopniu pozwalają rodzicom przewidywać model interakcji z dzieckiem, a także ich własne obciążenia fizyczne. Jeśli dziecko nie będzie mogło samodzielnie chodzić, wykonywać wokół siebie czynności samoobsługowych, to rodzice zdają sobie sprawę, że wraz ze wzrostem wagi dziecka ich fizyczne możliwości będą coraz bardziej ograniczone, a trzeba wspomnieć o słabnących siłach wraz ze starzeniem się i nierzadko występujących u rodziców dźwigających swoje dzieci, przyspieszonych procesach zwyrodnieniowych ich układu kostno-stawowego. W literaturze poświęconej dzieciom niepełnosprawnym bardzo rzadko i jedynie fragmentarycznie traktowane są problemy ich rodziców. Oczywiście mówi się, że jest to inne rodzicielstwo (częściej macierzyństwo), trudniejsze wyzwania, ale w konsekwencji wszystko sprowadza się do podkreślenia olbrzymiej roli rodziców we współpracy ze specjalistami w rehabilitacji dziecka. Najczęściej kwituje się osobiste problemy rodziców w kilku zdaniach, przyznając im prawo do uczucia bezradności, poczucia krzywdy, nieuzasadnionego – jak się podkreśla – poczucia winy, niesprawiedliwości boskiej, ale zaraz potem doradza się im kontakt ze specjalistami (a ci najczęściej doradzają „weź się w garść dla dobra dziecka”), duszpasterzem (zwykle nie potrafi konstruktywnie pomóc, bo nie ma przygotowania i potrzebnej wiedzy), rodziny (ta często też jest w szoku i nieraz reaguje ucieczką). W rezulta- cie człowiek potrzebujący intensywnej i szybkiej pomocy, pozostaje sam ze swoim cierpieniem. Najbardziej efektywną pomoc rodzic może odnaleźć u innych rodziców dzieci z podobnym uszkodzeniem organizmu, ale trzeba czasu, żeby do nich dotrzeć i być gotowym na taką konfrontację.

Przeżycia rodziców a rodzaj niesprawności dziecka

Przeżycia rodziców dzieci niepełnosprawnych cechuje duży stopień podobieństwa niezależnie od rodzaju niesprawności. Obuchowska (1991) zwraca uwagę na wspólne dla wszystkich rodziców czynniki warunkujące ich przeżycia emocjonalne. Do nich należy przede wszystkim czas, w jakim nastąpiło rozpoznanie niepełnosprawności dziecka. Nie zawsze możliwe jest postawienie diagnozy zaraz po urodzeniu, gdy szczególne objawy fizyczne nie pozostawiają wątpliwości co do stanu dziecka, jak np. w chorobie Downa, w mózgowym porażeniu dziecięcym, przy braku pewnych części ciała. Nierzadko niesprawność ujawnia się później jako wynik przebytej choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Zaburzenia sensoryczne często możliwe są do stwierdzenia po osiągnięciu przez dziecko określonego wieku, w którym nie reaguje tak jak jego rówieśnicy, a i tak postawienie diagnozy jest niezwykle trudne i zawsze wzbudza w rodzicach nadzieję na błąd medyczny. Obecnie, dzięki badaniom prenatalnym można stwierdzić nieprawidłowości rozwojowe dziecka jeszcze w łonie matki. Rodzice nie chcą wierzyć w taką diagnozę i nawet jeśli jest potwierdzana przez kilku specjalistów, zawsze mają nadzieję na pomyłkę albo cud. Gdy dziecko przyszło na świat, a cud nie nastąpił, silna negatywna reakcja emocjonalna wyzwala się w całej pełni. Już nie ma ucieczki w marzenia – jest twarda rzeczywistość, jest dziecko i tylko od rodziców zależy rodzaj jego dalszej egzystencji. A rodzice są w szoku i na nich zwrócone są oczekiwania specjalistów od terapii dziecięcej jako na tych, którzy wezmą czynny udział w rehabilitacji dziecka. Jak mają tego dokonać bez umiejętności integracji własnej osobowości?

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DZIECKA JAKO SYTUACJA KRYZYSOWA W RODZINIE

Narodzinom dziecka zazwyczaj towarzyszą emocje: radość i plany rodziców dotyczące jego przyszłości, gdy rodzi się chciane i oczekiwane; niepokój, panika i złość, gdy ciąża zdarzyła się nie w porę, ale nawet wtedy – gdy już przyjdzie na świat – maleństwo budzi czułość, a z czasem miłość swoich rodziców. Do naturalnych zachowań należy troska o jego rozwój, o zabezpieczenie mu właściwych warunków materialnych – rzadziej rozwojowych – bo to jakby miało się dokonywać samorzutnie, zwłaszcza w świadomości rodziców młodych nie mających jeszcze doświadczeń w trudach wychowania. W stustopniowej Skali Oceny Przystosowania opracowanej przez psychologów amerykańskich, pojawienie się nowego członka rodziny zajmuje 39. pozycję, a ciąża – 40. Są to wobec tego sytuacje należące do umiarkowanie stresogennych. Diagnoza stwierdzająca u potomstwa nieprawidłowości rozwojowe bądź inwalidztwo fizyczne, jest zawsze dla rodziców szokiem, gdyż wiążąc z dzieckiem pewne ambicje i plany na przyszłość nie są przygotowani na przyjęcie twardej rzeczywistości. Ciężar inwalidztwa będzie dźwigać przede wszystkim dziecko, ale póki nie jest świadome własnego istnienia i własnych ograniczeń wynikających z kalectwa, fakt ten głęboko przeżywają rodzice. Fraiberg(1974) na podstawie analizy indywidualnych przypadków, opisuje reakcje rodziców na wiadomość o braku wzroku u ich dziecka. Stwierdza, że we wszystkich rodzinach było to przeżywane jako ogromne nieszczęście i tragedia. Kalectwo dziecka powoduje bowiem zagrożenie dla poczucia kobiecości i męskości u młodych rodziców. Zachowań takich nie obserwuje się natomiast u rodziców posiadających już zdrowe potomstwo, które w pewnym sensie łagodzi negatywne emocje i sprzyja bardziej realistycznej akceptacji ślepoty dziecka.

Konsekwencją choroby są często nieodwracalne zmiany

Nagła zmiana sytuacji życiowej pociąga za sobą zmiany wartości i chory często staje przed dylematem sensu życia. Tylko jednostki niezwykle silne osobowościowo w stanie poradzić sobie same. Znaczna większość osób wymaga po- mocy psychologicznej. Należy z chorym przepracować system wartości. Takich chorych należy silnie dowartościować, gdyż są oni w sytuacji, kiedy szczególnie negatywnie widzą siebie i swoją przyszłość. Warto dostrzec sfery, których choroba nie zaburzyła, ujawnić je i przedstawić choremu w taki sposób, by mógł odczuwać satysfakcję (Penne- baker 1984). Szczególnie ważną rolę w prowadzeniu interwencji kryzysowej odgrywa wsparcie społeczne. Jest ono dostępną pomocą dla człowieka w sytuacjach trudnych i wiąże się z istnieniem tzw. sieci społecznej, czyli obecności i powiązań jednostki z innymi ludźmi (małżonek, dzieci, przyjaciele, sąsiedzi czy znajomi). Osoba dobrze osadzona w swoim otoczeniu społecznym, mająca głębokie więzy z innymi ludźmi, posiadająca wiernych i rozumiejących przyjaciół, powinna lepiej funkcjonować społecznie, psychicznie i być zdrowsza niż pozbawiona tych społecznych zasobów. W obliczu stresującego wydarzenia jakim jest choroba, należy wskazać na ogromną rolę leczących we wspomaganiu procesu zdrowienia. Lekarze, psycholodzy i pielęgniarki przy współpracy z rodziną chorego, mogą dostarczyć mu właściwego wsparcia w zmaganiu się z chorobą (Poprawa 1996, Sęk 1997). Interwencja kryzysowa związana z chorobą ma nie tylko doprowadzić do rozwiązania aktualnych problemów i wyciszenia symptomów, ale pomóc człowiekowi rozwinąć bardziej adaptacyjne sposoby zmagania się z problemami choroby i kryzysami w przyszłości, czyli nauczyć go nowych sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych.

Osoby chore nie radzą i nie potrafią sobie poradzić z sytuacją, w której się znaleźli

Pomoc jaką otrzymują w klinice (szpitalu) od zespołu leczącego lekarzy, pielęgniarek jest skoncentrowana głównie na leczeniu dolegliwości somatycznych. Sferą psychiczną winien zająć się psycholog. Formalna pomoc psychologiczna człowiekowi choremu powinna dążyć do podtrzymania emocjonalnego, bycia z chorym, wzmacniania odporności psychicznej, rozszerzania zrozumienia sytuacji kryzysu i dostarczaniu pomocy w jego przetrwaniu. Koniecznym warunkiem do przeprowadzenia skutecznej interwencji jest nawiązanie kontaktu i efektywnej komunikacji. Brak dobrej komunikacji powoduje, że chory czuje się osamotniony, opuszczony, bezwartościowy i niekochany. Dobry kontakt emocjonalny z osobą w kryzysie powinien opierać się na zdolności interweniującego do okazywania empatii, troski i szacunku. Działanie interwencyjne powinno być starannie zaplanowane i ukierunkowane na współudziała- nie z chorym, a nie oddziaływaniem na chorego. W dobrze przygotowanym planie muszą być uwzględnione osoby znaczące, zainteresowania, pasje życiowe, plany i dążenia.

Pomoc i interwencja w chorobie

Każdy kryzys, a zwłaszcza spowodowany chorobą wymaga interwencji, czyli udzielenia właściwej (fachowej) pomocy psychologicznej. Człowiek znajdujący się w ostrej fazie kryzysu jest na ogół otwarty na taką pomoc. Głównym celem interwencji jest przywrócenie człowiekowi zdolności do samodzielnego i skutecznego zmagania się z problemami. Według Caplana skuteczność pomocy w kryzysie zależy nie tylko od określenia czynników, które zaburzyły równowagę emocjonalną czy od cech osobowości, ale od sposobu funkcjonowania człowieka w samej sytuacji kryzysowej (Caplan 1984). Decydującą rolę spełniają naturalne więzi międzyludzkie, które mogą być źródłem wsparcia emocjonalnego. Przede wszystkim chodzi o obecność drugiego człowieka, który potrafi rozumieć i okazać zrozumienie. Pomoc profesjonalna zmierza przecie wszystkim do jawnego przedstawienia problemu jakim jest choroba, stwarza to szansę na realistyczne zmaganie się z nią. Konieczne jest więc:

  • Zwrócenie uwagi na przyczyny choroby.
  • Ocena (subiektywna) stanu zdrowia przez chorego.
  • Ocena aktualnej fazy kryzysu, w której znajduje się chory.
  • Ocena zachowań pacjenta w sytuacji choroby.
  • Ocena realistycznych możliwości zmagania się z problemem.
  • Określenie metod pomocy terapeutycznej (terapia chorego i terapia rodziny).
error: Content is protected !!